KRONE Fémmegmunkáló Kft
KRONE Fémmegmunkáló Kft 2360 Gyál, Bánki Donát köz 5.
HU | EN
KRONE Fémmegmunkáló Kft

Szerződési feltételek

Érvényesség

Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a KRONE Fémmegmunkáló Kft., mint Szállító és Megrendelője, Vevője (továbbiakban: Megrendelő) között jönnek létre.

A KRONE Fémmegmunkáló Kft. főtevékenységként préselt ipari alkatrészek, fémtömegcikkek gyártását végző társaság, amely kiegészítő jelleggel esetenként más gyártók termékeit (a továbbiakban együtt: termékek) is forgalmazza.

Az Általános Szerződési Feltételektől eltérni kizárólag a Szállító és a Megrendelő között létrejött írásos megegyezéssel lehet.

 

A Szállítási Szerződés létrejötte

A Szállítási Szerződés abban az esetben jön létre, ha a Megrendelő megrendelést (e-mailen, faxon, portálján, levélben) küld a Szállítónak, aki azt írásban visszaigazolja. Ilyen visszaigazolásnak minősül a Szállító számítógépes rendszeréből generált pdf formátumú visszaigazolás, amelyet a Szállító faxon, vagy e-mailben a Megrendelőnek megküld, továbbá a megrendelő portálján tett visszaigazolás is. Létrejön a szállítási szerződés abban az esetben is, ha a Megrendelő a Szállító telephelyén személyesen, vagy megbízottja útján vásárolja meg a terméket. Ebben az esetben a felek által szóban megkötött szerződés lényeges tartalmát (az áru fajtája, mennyisége, ára, fizetési feltételek) a Szállító által kiállított számla tartalmazza.

Ha a Szállító a megrendelést valamely lényeges részében eltérő tartalommal igazolja vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül. Amennyiben a megrendelő 1 munkanapon belül nem jelzi elállási szándékát a szállítási szerződés a visszaigazolás szerinti tartalommal létrejön.

A Szállító által tett ajánlatok érvényességi ideje - amennyiben az ajánlaton ettől eltérő érvényességi idő nem szerepel - 30 naptári nap.

 

Adatkezelés

A Szállító a Megrendelő azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a jogszabályi előírások betartása mellett, Adatkezelési Szabályzata alapján szerződés teljesítése céljából kezeli. A Megrendelő adatszolgáltatása a szerződéskötés érdekében a szerződési szabadság elve alapján önkéntes. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szállító szerződés létrehozása, a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése, a számlázás, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Megrendelő azonosításához szükséges és elégséges adatokat kezelje.

 

Szállítási feltételek

A szállítási feltételek az Incoterms alapján történő megállapodás szerint, ennek hiányában (EXW, FCA Gyál).

A teljesítés ideje a Szállító visszaigazolásában rögzített időpont. A Szállító fenntartja a jogot az előteljesítésre.

Megrendelőnek az átvételkor meg kell győződnie a csomagolás sértetlenségéről, amennyiben sárülést tapasztal, akkor azt a szállító, fuvarozó jelenlétében haladéktalanul jegyzőkönyvezni kell.

 

Árak, fizetési feltételek

A termékek vételárát a Szállító megrendelésre adott visszaigazolása tartalmazza, a Megrendelővel megállapodott aktuális egységárak alapján.

A Szállító számláinak kiegyenlítés általában átutalással történik, azonban megállapodás szerint készpénzzel, vagy utánvétellel is történhet.

Lejárt tartozásnál a Szállító felfüggesztheti az aktuális szállítást - érvényes szállítási szerződés esetén is - és még készpénzért sem köteles a tartozás teljes kiegyenlítéséig a Megrendelőt kiszolgálni.

 

Tulajdonjog fenntartása

A Szállítási Szerződés tárgya mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg annak ellenértékét Megrendelő teljes egészében meg nem fizette.

A Szállító a Megrendelő késedelmes fizetése esetén követelheti a Ptk. rendelkezései szerinti késedelmi kamat, valamint behajtási költségátalány megfizetését.

 

A termékek minősége

A Szállító kijelenti, hogy az általa szállított termékek megfelelnek a vevői specifikációban foglaltaknak, ennek hiányában az irányadó szabványoknak, szakmai szokványoknak. A termékek – kivéve ha erről a Felek külön megállapodtak –  tömegáru jellegüknél fogva nem kerülnek 100%-osan ellenőrzésre, értékelésük az MSZ ISO 2859 (AQL) szerint történik.

Amennyiben a leszállított termékekkel kapcsolatban minőségi kifogás merül fel, úgy a Megrendelő azt írásban (e-mailen) jelezheti a Szállító felé, a hiba pontos leírásával, lehetőleg fénykép csatolásával. A Szállító haladéktalanul megkezdi a reklamáció kivizsgálását, majd egyeztetés útján közösen döntenek a további teendőkről.

 

Jogvita

Az Általános Szerződési Feltételek értelmezése során elsősorban a Szállító ajánlata illetve a felek megrendelést megelőző írásos kommunikációja követendő. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók.

Jogvita esetén a szerződő felek megkísérlik azt békés módon, kölcsönös egyezség útján rendezni. Amennyiben e törekvésük nem vezet eredményre, úgy értékhatártól függően a Szállító székhelye szerinti bíróság kizárolagos illetékességét kötik ki.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. szeptember 1-tól visszavonásig, vagy az ezt módosító új ÁSZF kiadásáig érvényesek.